AVA audit® —  Spoľahlivosť za dôveru
Filozofia a ciele

Dlhodobou víziou našej spoločnosti je rozvíjať rozsah a sortiment poskytovaných služieb a tým rozširovať portfólio klientov zo všetkých oblastí Slovenska.
Základný cieľ, ktorý sme si stanovili, je okrem auditu a vedenia účtovníctva poskytnúť klientovi pridanú hodnotu vo forme vysokej profesionality a prispôsobivosti jeho potrebám.
Našou prioritou je poskytovanie služieb a odborných rád klientom tak, aby sa mohli plne venovať svojej podnikateľskej činnosti, bez toho, aby boli zaťažení ekonomickými a daňovými zmenami, ktoré sú v našej legislatíve pomerne časté.

Náš klient je naším partnerom, ktorému odovzdávame naše vedomosti a skúsenosti získané prostredníctvom úspešne zrealizovaných projektov. Rozsah služieb, ktoré poskytujeme, závisí od rozhodnutia nášho klienta. Je nám cťou ponúknuť riešenia rozmanitých a komplexných problémov.
Zamestnávame ľudí, ktorí sú zodpovední, a ktorým záleží na tom čo robia a aké služby poskytujú. Uvedomujeme si, že od odbornosti a motivácie našich zamestnancov závisí úspech našej spoločnosti, preto sa snažíme vytvárať interné prostredie vo firme, v ktorom majú zamestnanci vytvorené všetky podmienky na vzdelávanie a rozvoj.
Jednoznačne a striktne dodržiavame "Etický kódex SKAU" a všetky ostatné zákony a nariadenia platné pre vykonávanie audítorskej a účtovníckej činnosti.

Profil

AVA audit®, spol. s r.o. je audítorskou spoločnosťou, ktorá poskytuje komplexný ekonomický servis od poradenstva cez spracovanie účtovníctva až po štatutárny audit individuálnej i konsolidovanej účtovnej závierky. Samozrejmosťou je všestranné daňové poradenstvo a služby spojené s vedením pracovno - právnej agendy spoločnosti.
Pomáhame svojim klientom taktiež pri zvyšovaní ich konkurencieschopnosti tým, že manažmentu poskytujeme nezávislé ekonomické informácie nevyhnutné pre ich správne rozhodovanie.

História

Pracovníci spoločnosti AVA audit®, spol. s r. o. poskytú služby v ekonomickej, audítorskej a účtovno poradenskej oblasti už od roku 1993, kedy bola udelená licencia č. 71 Slovenskou komorou audítorov súčasnej majiteľke a konateľke spoločnosti Ing. Zlatici Vaníkovej.

Historické míľniky v živote spoločnosti:

15.01. 1993 - vznik spoločnosti EKONAUDIT s.r.o. v ktorej naši kľúčoví pracovníci začínali
24.02. 1999 - vznik dcérskej spoločnosti GMV - Audit, spol. s r. o.
22.11. 2001 - kapitálové a organizačné odčlenenie od materskej spoločnosti
19.10. 2007 - zmena obchodného mena z GMV - Audit na AVA audit®, spol. s r. o.
01.08. 2013 - nové sídlo spoločnosti - Lazovná ulica č. 71, Banská Bystrica

Certifikáty a ocenenia

Licencia č. 71 vydaná Slovenskou komorou audítorov v roku 1993

Licencia č. 249 vydaná Slovenskou komorou audítorov v roku 1999

Licencia č. 71 o preškolení na poskytovanie služieb v súlade s medzinárodnými usmerneniami pre audit uisťovacie služby a etiku, vydaná Slovenskou komorou audítorov v roku 2004

AVA audit® je ochranná známka, registrovaná Úradom priemyselného vlastníctva SR pod číslom 221431.

Na stiahnutie

AVA audit_letak_SK.pdfpropagačný leták (SK)... (pdf, 4.4 MB)AVA audit_letak_SK.pdf

AVA audit_letak_EN.pdfpropagačný leták (ENG) ... (pdf, 5.5 MB) AVA audit_letak_EN.pdf

na začiatok stránky