AVA audit® —  Spoľahlivosť za dôveru

 

glosár
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z
A
Agresívny prístup
Investičný prístup, cieľom ktorého je dosiahnuť nadpriemerné výnosy pri podstúpení nadpriemerného rizika.
Akcia (Share, Stock)
Cenný papier vyjadrujúci podiel na základnom imaní akciovej spoločnosti. Oprávňuje akcionára podieľať sa na riadení spoločnosti, zisku a likvidačnom zostatku. Môže znieť na meno a na majiteľa. Jej držiteľmi môžu byť v obmedzenom rozsahu aj zamestnanci.
- obyčajná (Ordinary Share)
Spája sa s hlasovacím právom a oprávňuje jej držiteľa na vyplatenie dividendy po uspokojení všetkých majiteľov prioritných akcií.
- prioritná (Preference Share)
Akcia s prednostným právom na vyplatenie dividendy, spravidla bez hlasovacieho práva.
Akcionár (Shareholder)
Majiteľ akcie, spoločník akciovej spoločnosti.
Akciová spoločnosť (a.s.)
Kapitálová spoločnosť, ktorej základné imanie je rozdelené na určitý počet akcií s určitou nominálnou hodnotou. Akcionári ručia za jej záväzky do výšky nesplatenej časti základného imania. Spoločnosť ručí za svoje záväzky celým majetkom.
Akciový index
Číslo vyjadrujúce zmenu priemernej hodnoty cien vybraných akcií kótovaných na príslušnej akciovej burze. K najznámejším akciovým indexom patrí americký Dow Jones, britský FTSE, nemecký DAX a japonský Nikkei.
Aktíva (Assets)
Všetok majetok, ktorý vlastní ekonomický subjekt. V účtovníctve označuje všetky v peniazoch vyjadriteľné hodnoty, ktoré spoločnosť má. Sú zaznamenané na strane "má dať" súvahy spoločnosti a rovnajú sa všetkým jej pasívam.
Aktívna správa
Štýl investičného riadenia. Jeho cieľom je poskytnúť výnos vyšší než je stanovený porovnávací index prostredníctvom práce s aktívami a výberom akcií. Protikladom je pasívna správa.
Akvizícia (Take Over)
Spravidla nedobrovoľné prevzatie jednej spoločnosti druhou, pričom preberaný subjekt stráca právnu i ekonomickú samostatnosť. Realizuje sa zaplatením určitej prémie akcionárom k trhovej hodnote ich akcií alebo výmenou akcií za účastiny preberajúcej firmy.
Alfa
Alfa fondu meria jeho výkonnosť, keď výkonnosť benchmarku fondu je nula. Tento indikátor ukazuje schopnosť manažéra fondu prekonať výkonnosť benchmarku pri zohľadnení trhového rizika. Čím je jeho kladná hodnota vyššia, tým lepšie.
Alokácia aktív
Proces rozdelenia investícií medzi rôzne druhy aktív, ako sú akcie, dlhopisy, nehnuteľnosti a hotovosť, s cieľom optimalizácie rizika a výnosu. Tento proces je vykonávaný podľa konkrétnej investičnej stratégie a zámerov jednotlivca alebo inštitúcie.
Amortizácia
Odpisy. V makroekonómii tiež hodnota investícií, ktoré kompenzujú opotrebenie kapitálových statkov (udržiavacie investície).
Anti-dumping and countervailing duties
antidumpingové a kompenzačné clá (nem.: Antidumpings- und Ausgleichsmaßnahmen im Zollwesen)
Anuita
Ročná splátka napríklad úveru alebo nájmu (bytu, pôdy, apod.).
Appreciation and depreciation of the euro against the currencies of third countries
zhodnotenie a znehodnotenie eura voči menám tretích krajín (nem.: Aufwertung und Abwertung des Euro gegenüber Drittwährungen)
Apreciácia
Zhodnotenie
Arbitráž
Špekulácia v priestore. Nakupovanie aktív na jednom trhu s cieľom predať ich drahšie na inom trhu alebo predávanie aktív na jednom trhu s cieľom kúpiť ich lacnejšie na inom trhu.
Audit
Overenie úplnosti, preukaznosti a správnosti účtovníctva spoločnosti špecializovaným subjektom (audítor, auditorská spoločnosť).
Aukcia
Typ transakcie, pri ktorej sa kupec vyberá podľa najvyššej ponúknutej ceny spomedzi viacerých záujemcov, ktorí verejne deklarovali záujem kúpiť predmet aukcie.
- anglická
Výkričná (úvodná) cena sa postupne zvyšuje do okamihu, keď už nik nie je ochotný zaplatiť viac.
- holandská
Výkričná cena sa znižuje tak dlho, kým nie je niektorý záujemca ochotný zaplatiť naposledy vyvolanú cenu.
Aval
Zmenkový ručiteľ, záväzok tretieho subjektu splatiť zmenku v prípade dlžníkovho neplatenia.
Averzia k riziku
Konzervatívny štýl investovania. Tiež požiadavka na vylúčenie rizika alebo na dosiahnutie zodpovedajúcej kompenzácie vo výnose - prístup väčšiny investorov.
Ážio (nad pari)
Kladný rozdiel medzi upisovacou cenou akcie respektíve predajnou cenou dlhopisu na jednej strane a nominálnou hodnotou cenného papiera na strane druhej. Záporný rozdiel sa nazýva disážio.
na začiatok stránky 
B
Banka
Finančný sprostredkovateľ prijímajúci vklady spravidla splatné na požiadanie alebo v krátkej výpovednej lehote, z ktorých poskytuje úvery alebo nakupuje rôzne finančné aktíva (cenné papiere, drahé kovy, cennosti).
-ceduľová
Synonymum pre centrálnu banku.
-centrálna
Spravidla štátna inštitúcia vlastniaca administratívny monopol na vydávanie peňazí. Na území jednej krajiny či viacerých štátov (menová únia) môže ako jediná dávať do obehu bankovky a mince, ktoré sa na tomto území používajú ako jediné zákonné platidlo.
-emisná
Banka vydávajúca vlastnú menu, v súčasnosti spravidla štátna centrálna banka
-investičná
Špecializuje sa na nákup finančných aktív (akcie, dlhopisy, deriváty) a drahých kovov (zlato).
-hypotekárna
Špecializuje sa na poskytovanie hypotekárnych úverov, pričom zdroje získava spravidla predajom hypotekárnych záložných listov.
Bankrot
Vyhlásenie súdu, že spoločnosť nie je schopná riadne a načas splácať svoje záväzky.
Barter
Priama (naturálna) výmena tovaru za tovar bez použitia peňazí.
Benchmark
Benchmark fondu je jeho hlavným porovnávacím meradlom. Najčastejšie to je dobre známy trhový index, kombinácia indexov alebo vlastný index (ak nie je k dispozícii vhodný index). Porovnávanie výkonnostných a rizikových indikátorov fondu voči benchmarku je jednou z možností, ako dosiahnuť kvalitnú správu aktív fondu.
Beta
Beta fondu indikuje citlivosť fondu na výkyvy benchmarku. Beta vyššie než 1 (menšie než 1) znamená, že fond má tendenciu zarobiť (stratiť) x %, keď benchmark zarába (stráca) x %. Beta je teda meradlom rizika, beta vyššie než 1 značí silnú citlivosť na výkyvy trhu.
Bežné ceny
Trhové ceny. Pojem sa používa hlavne v makroekonómii na označenie peňažnej (nominálnej) hodnoty nejakej veličiny. Pozri stále ceny.
Bežný účet
Druh bankového vkladu splatný na požiadanie. Tiež pojem pre časť platobnej bilancie krajiny, kde sa zaznamenávajú toky tovarov, výnosov a transferov v cudzej mene medzi vnútrozemím a zahraničím.
Bilančná suma
Hodnota aktív alebo pasív v súvahe spoločnosti. Používa sa hlavne na označenie bankových aktív.
Bonita
Schopnosť dlžníka splácať záväzky, hodnotí sa najmä pred poskytnutím úveru.
Bonus
Prémia napríklad vo forme zníženia poistného, ktorou poisťovňa odmeňuje klientov s najniššou škodovosťou.
BRIBOR
Referenčné úrokové sadzby týždňových až ročných medzibankových depozitov, za ktoré si banky navzájom požičiavajú krátkodobé zdroje denominované v slovenských korunách (BRatislava InterBank Offered Rate).
Broker
Sprostredkovateľ, ktorý spája kupujúceho s predávajúcim, pričom koná ako agent v mene jednej z týchto strán. Za svoje služby berie províziu, teda odmenu, ktorá sa ráta spravidla ako percentuálny podiel na hodnote kontraktu.
Burza
Inštitúcia, ktorá poskytuje miesto na obchodovanie s cennými papiermi alebo surovinami (komoditná burza). V súčasnosti sa podstatná časť obchodov realizuje bez fyzickej prítomnosti na parkete burzy výmenou dát v počítačových sieťach.
Býčí trh
Trh, na ktorom ceny rastú zvyčajne o 20 % alebo viac. Protiklad medvedieho trhu.
na začiatok stránky 
C
Cargo
Prepravovaný náklad.
Cash & Carry
Veľkoobchod, v ktorom maloobchodníci platia v hotovosti za nakúpený tovar. Supermarket pre malých obchodníkov.
Cash Flow
Tok hotovosti. Rozdiel medzi príjmami spoločnosti (cash inflows) a jej odpismi na jednej strane a výdavkami (cash outflows) na strane druhej predstavuje netto cash flow, ktorý je vnútorným zdrojom financovania firmy.
CEFTA
Central European Free Trade Agreement - dohoda stredoeurópskych krajín (Slovensko, Česko, Maďarsko, Požsko, Slovinsko a Rumunsko) o voľnom obchode platná od 1. marca 1993.
Cena
Náklad, ktorý býva obvykle vyjadrený v peňažných jednotkách.
Cenné papiere
Iný názov pre akciové inštrumenty, avšak často tiež používaný pre iné registrované finančné nástroje, ako sú napr. dlhopisy.
Cenný papier (Securities)
Dokument potvrdzujúci podiel jeho držiteľa na kapitáli spoločnosti (akcia) alebo záväzok jeho emitenta (dlhopis, zmenka) spravidla obchodovateľný na sekundárnom trhu.
Cenové nožnice
Označujú zväčšujúci sa záporný rozdiel spravidla medzi regulovanými cenami výstupov a trhovými cenami vstupov vedúci k narastajúcej strate spoločnosti.
central bank intervention
intervencia centrálnej banky (nem.: Intervention der Notenbank)
Cieľová suma
Pojem, ktorým stavebné sporiteľne označujú konečnú hodnotu prostriedkov, ktoré poskytnú stavebnému sporiteľovi po splnení stanovených podmienok. Maximálne polovicu tejto hodnoty tvorí stavebný úver, zvyšok sú nasporené prostriedky, úroky a štátna prémia.
CIF
Cost, Insurance & Freight - Klauzula používaná v oblasti medzinárodného obchodu, predovšetkým v námornej doprave. Predstavuje dodacie podmienky daného tovaru, týkajúce sa nákladov, poistenia a prepravného. Vývozca je zodpovedný za poistenie tovaru v mene kupujúceho až do okamihu, kedy je náklad dodaný a vyložený v cieľovom prístave.
Clearing
Zúčtovávanie vzájomných pohľadávok a záväzkov započítaním, ktoré sa používa vo vnútornom i medzinárodnom styku najmä medzi bankami.
Click fond
Ponúka investorovi možnosť podieľať sa na rastovom potenciáli napojeného indexu a súčasne však usiluje o udržanie konkrétneho čistého obchodného imania (chránená hodnota) prostredníctvom investícií do prevoditeľných cenných papierov vysoko kvalitných emitentov.
Clo (Tariff)
Daň z medzinárodného obchodu, ktorú musí zaplatiť importér pri dovoze tovaru do svojej krajiny (dovozné clo) alebo exportér pri vyvoze produkcie zo svojej krajiny (exportné clo).
Čisté aktíva
Rozdiel medzi trhovou hodnotou aktív a pasív spoločnosti.
Čisté domáce aktíva
Peňažná hodnota bankových úverov podnikom, obyvateľstvu a štátu znížená o vklady verejnej správy v domácich bankách. Aktívna položka v menovom prehľade.
Čisté obchodné imanie
Hodnota obchodného majetku po odpočítaní záväzkov, ktoré vznikli podnikateľovi v súvislosti s podnikaním. Pojem sa využíva v Obchodnom zákonníku.
Čisté zahraničné aktíva
Rozdiel medzi devízovými aktívami a devízovými pasívami komerčných bánk a centrálnej banky. Aktívna položka v menovom prehľade.
Čistý export
Rozdiel medzi vývozom a dovozom výrobkov a služieb.
Čistý úrokový výnos
Rozdiel medzi úrokovými výnosmi banky (prijaté úroky) a jej úrokovými nákladmi (platené úroky).
Čistý úver vláde
Pohľadávky domácich bánk k verejnej správe znížené o jej vklady v domácom bankovom sektore.
na začiatok stránky 
D
Daň (Tax)
Jednosmerná, povinná a zákonom vynucovaná platba, ktorú obyvatelia a podniky odvádzajú verejnej správe, ktorá za tieto peniaze neposkytuje priamu protislužbu. Medzi dane patria aj odvody do verejných poistných fondov.
- nepriama
Odvádza sa spravidla zo spotreby (DPH, spotrebné dane).
- priama
Odvádza sa z príjmu alebo z majetku.
- spotrebná (Sales Tax)
Nepriame dane, ktoré odvádzajú ich platcovia z vybraných druhov tovarov, na Slovensku z uhľovodíkových palív a mazív, liehu, vína, piva, tabaku a tabakových výrobkov.
z pridanej hodnoty (DPH)
Nepriama daň, ktorú odvádzajú podniky z pridanej hodnoty a ktorú v cene konečného výrobku alebo služby zaplatí spotrebiteľ.
Daň z pridanej hodnoty (DPH)
Nepriama daň, ktorá je aplikovaná pri všetkých fázach výroby, na základe hodnoty, ktorá sa pridáva k produktu v danej fáze.
Daňové bremeno (Tax Burden)
Podiel zaplatenych daní a povinnych odvodov na celkovom príjme jednotlivca alebo podniku (individuálne daňové zaťaženie) alebo na hrubom domácom produkte krajiny (celkové daňové zaťaženie).
Deficit
Nedostatok, záporny rozdiel
- fiškálny
Záporný rozdiel medzi celkovými príjmami verejnej správy a jej celkovými výdavkami.
- obchodný
Záporný rozdiel medzi vývozom a dovozom.
Deflácia
Pokles spotrebiteľských cien. Opak inflácie.
Deflátor HDP
Cenový index vyjadrujúci vplyv zmeny cien (cenovej hladiny) v ekonomike na zmenu peňažnej hodnoty HDP.
de minimis rule
pravidlo de minimis (nem.: de minimis Regel)
Deň ocenenia
Dátum, od ktorého kreditovaná (alebo debetovaná) suma začína byť úročená. Tento dátum sa môže líšiť od dátumu kreditu (debetu).
Depozit
Vklad, úložka, spravidla v komerčnej banke.
Depreciácia
Znehodnotenie
Depresia
Časť ekonomického cyklu, v ktorej dochádza k spomaleniu rastu HDP alebo k jeho poklesu sprevádzanom útlmom na akciovom trhu, defláciou alebo dezinfláciou a nárastom nezamestnanosti. Opak expanzie.
Deriváty
Termínové kontrakty s podkladovým aktívom, ktoré predstavujú stávku na vývoj jeho budúcej ceny. Jedna strana sa domnieva, že cena aktíva porastie, druhá, že bude klesať. Hra s nulovým súčtom.
Devalvácia
Oficiálne zníženie pevného výmenného kurzu oproti ostatným menám. Opak revalvácie.
Devíza (Foreign Exchange)
Pohľadávka denominovaná v cudzej mene.
Dezinflácia
Spomaľovanie rastu spotrebiteľských cien.
DIČ
Daňové identifikačné číslo, ktoré každému daňovému subjektu prideľuje daňový úrad.
Diferenciál
Rozdiel, odchýlka
- cenový
Spravidla rozdiel medzi domácou mierou inflácie a rastom spotrebiteľskych cien v zahraničí. Kladný rozdiel znamená, že za jednu jednotku domácej meny si môže občan v zahraničí kúpiť viac hodnôt ako v minulosti.
- úrokový
Rozdiel medzi úrokovými sadzbami doma a v zahraničí, respektíve rozdiel medzi výnosovými a nákladovými úrokovými mierami v banke.
Díler
Obchodník napríklad na akciovom alebo na peňažnom trhu.
Disážio (pod pari)
Záporný rozdiel medzi predajnou cenou dlhopisu a jeho nominálnou hodnotou.
Distribučné akcie
Výnosové akcie, ktoré akumulujú výnos fondu a vyplácajú ho formou ročnej dividendy.
Diverzifikácia
Stratégia riadenia portfólia vytvorená s cieľom zníženia rizika. Kombinuje rozličné nástroje, v prípade ktorých sa nepredpokladá totožný cenový vývoj v rovnakom okamihu.
Dividenda
Podiel akcionára na rozdelenom čistom zisku akciovej spoločnosti. Príjem vytvorený fondom a pravidelne vyplácaný investorovi.
Dlhopis (Bonds)
Cenný papier vyjadrujúci záväzok emitenta splatiť určitú čiastku v určenom termíne vrátane príslušného úrokového výnosu. Dlhový cenný papier, ktorý v pravidelnom intervale vypláca pevnú sumu ako úrok po určité časové obdobie.
Dlhopisy s plávajúcou sadzbou (FRN)
Dlhopis, ktorého úroková miera je upravovaná v súlade s úrokovou sadzbou iných finančných nástrojov. Jeho ďalší názov je "floater". Tieto inštrumenty poskytujú ochranu proti rastu úrokových sadzieb, ale vypláca menšie výnosy ako pevne úročené tituly.
Dohoda o budúcej úrokovej sadzbe
Druh termínovaného obchodu s budúcim úročením vybraných úložiek na peňažnom trhu.
Dopyt (Demand)
Záujem o kúpu tovaru spojený s ochotou poskytnúť nejakú protihodnotu (spravidla peniaze).
- agregátny
Celkový dopyt domácich a zahraničných subjektov po výrobkoch a službách domácej proveniencie. Ex post ho vyjadruje súčet domáceho dopytu a vývozu výrobkov a služieb.
- domáci
Celkový dopyt domácich subjektov po službách a výrobkoch domácej proveniencie. Ex post ho vyjadruje súčet konečnej spotreby domácností (C), konečnej spotreby štátu (G) a hrubej tvorby kapitálu (I).
- individuálny
Dopyt konkrétneho jednotlivca po konkrétnom tovare.
- trhový
Dopyt všetkých subjektov na trhu po jednom tovare.
- zahraničný
Celkový dopyt zahraničných subjektov po službách a výrobkoch domácej proveniencie. Ex post ho vyjadruje vývoz výrobkov a služieb.
Dotácia (Grant)
Jednosmerná platba spravidla zo štátneho rozpočtu určená verejnej alebo súkromnej firme bez viazania na konkrétny účel.
Drobný investor
Jedinec, ktorý nakupuje malé objemy cenných papierov pre seba.
Due Dilligence
Podrobná analyza spoločnosti, ktorú pre potenciálneho investora vykonáva auditorská firma.
Dumping
Predaj tovaru na exportných trhoch za cenu, ktorá sa nachádza pod výrobnými nákladmi vývozcu.
Duopol
Dvaja výrobcovia určitého tovaru na jednom trhu.
Durácia
Durácia dlhopisového portfólia môže byť popísaná ako priemerná životnosť dlhopisu v portfóliu vážená aktuálnou hodnotou všetkých budúcich príjmov z dlhopisov. Čím dlhšia je durácia, tým je fond citlivejší na zmeny úrokových sadzieb.
duty free
oslobodený od cla (nem.: zollfrei)
duty-free and counting-free approach to the EU market
bezcolný a bezkontingenčný prístup k trhu EÚ (nem.: zoll- und kontingentfreier Zugang zum EU-Markt).
na začiatok stránky 
E
Ekonomický cyklus
Pravidelné striedanie depresie a expanzie, ktoré sa pripisuje vonkajším (najmä prírodným) alebo vnútorným príčinám, ako je napríklad inflačná politika štátu.
Ekonomický pokles
Zníženie HDP v stálych cenách.
Ekonomický rast
Zvýšenie HDP v stálych cenách.
Elektronické bankovníctvo
Bankové služby, ktoré banka poskytuje prostredníctvom virtuálneho kontaktu, napríklad cez internet, mobilný, digitálny alebo analógový telefón, fax či e-mail.
Emisia
Uvedenie cenného papiera na finančný trh, tiež označenie konkrétnej série cenného papiera
Emitent
Subjekt vydávajúci cenný papier, pri akciách ide o akciovú spoločnosť, pri dlhopisoch spravidla o podnik alebo štát, ktorí sa ich vydaním stávajú dlžníkmi.
rozpočet EÚ (nem.: Haushalt der EU, EU - Budget)
EURIBOR
Referenčné úrokové sadzby, za ktoré si banky v kontinentálnej Európe navzájom požičiavajú krátkodobé voľné zdroje (EURopean InterBank Offered Rate).
Euro (EUR)
Oficiálna mena, zákonné platidlo v Európskej menovej únii. Ako devíza existuje od 1. 1. 1999, ako valuta sa začala používať od 1. 1. 2002, čím nahradila národné meny členov EMÚ.
Európska menová únia (EMÚ, Euro-12)
Menová únia 12 členských štátov EÚ (Nemecko, Francúzsko, krajiny Beneluxu, Španielsko, Portugalsko, Taliansko, Grécko, Rakúsko, Írsko, Fínsko) s ústrednou Európskou centrálnou bankou a jednotnou menou euro.
Európska únia (EÚ)
Politická a hospodárska únia 15 štátov Európy. Vznikla na základe Maastrichtskej zmluvy platnej od 1. 11. 1993. Jej členmi sú Francúsko, Nemecko, Benelux, Taliansko, V. Británia, Írsko, Španielsko, Portugalsko, Grécko, Rakúsko, Dánsko, Švédsko a Fínsko.
Európske hospodárske spoločenstvo (EHS)
Vzniklo na základe Rímskej zmluvy z roku 1957, ktorú podpísali krajiny Beneluxu, Nemecko, Taliansko a Francúzsko s cieľom podporiť ich vzájomnú hospodársku integráciu.
Európske spoločenstvo (ES)
Predchodca EÚ, spoločný názov pre trojicu integračných zoskupení - Európske hospodárske spoločenstvo, Montánnu úniu a Euroatom.
Európske združenie vožného obchodu (EZVO)
Integračné zoskupenie západoeurópskych krajín, vzniklo na základe Stockholmskej konvencie z roku 1959 ako protiváha ES. Podpísalo ju Dánsko, Nórsko, Švajčiarsko, Rakúsko, Portugalsko, Švédsko a V. Británia. Pridruženými členmi boli Fínsko a Island.
Eurostat
Štatistický úrad EÚ
Expanzia
Časť ekonomického cyklu, v ktorej dochádza k zrýchleniu rastu HDP, poklesu nezamestnanosti, oživeniu na akciovom trhu a neskôr aj k zrýchleniu rastu spotrebiteľských cien. Opak depresie.
Export
Vývoz
na začiatok stránky 
F
Faktoring
Spôsob financovania obchodných pohľadávok s odloženou splatnosťou obvykle od 14 do 120 dní. Ide o predaj pohľadávky voči dodávateľovi faktoringovej spoločnosti (faktorovi) s cieľom jej správneho a včasného inkasa. Faktoring nezaťažuje bilanciu ako úver, splatenie pohľadávok možno poistiť a o ich správu sa môže postarať faktor. Bezregresný faktoring - faktor preberá stopercentné ručenie za prípadnú platobnú neschopnosť odberateľa. Bezregresný faktoring so spoluúčasťou - faktor preberá ručenie za prípadnú platobnú neschopnosť odberateľa v určitej, percentuálne dohodnutej výške, pričom za zvyšnú časť ručí predávajúci. Regresný faktoring - predávajúci v plnom rozsahu ručí za prípadné neplnenie zo strany kupujúceho. Faktoring je vhodný pre dodávateľov tovaru alebo služieb, ktorí poskytujú svojim odberateľom dodávateľský úver (odloženú splatnosť), majú na základe expanzie vyššie finančné potreby, než umožňuje schválený limit bankou, plne nesplnili kritériá schvaľovacieho procesu banky, ale majú bonitnú štruktúru odberateľov, majú potrebu dodatočných finančných zdrojov, ale nechcú zvyšovať úverovú angažovanosť, chcú ušetriť náklady a vyčleniť správu svojich pohľadávok na špecializovanú firmu.
Finančné umiestnenie
Investície, ktoré z poistných rezerv uskutočňuje komerčná poisťovňa vo vlastnom mene a na vlastny účet.
Finančné umiestnenie v mene poistených
Investície v rámci investičného životného poistenia, ktoré uskutočňuje komerčná poisťovňa vo vlastnom mene ale na účet poistenca.
Fiškálne saldo
Rozdiel medzi príjmami a výdavkami verejnej správy. Kladný rozdiel predstavuje fiškálny prebytok, záporný fiškálny deficit (schodok).
Forfaiting
Forma dodávateľského úveru, t.j. dodávateľ poskytuje kupujúcemu úverové podmienky a potom predáva dlh (exportnú pohľadávku) banke. Je určený pre spoločnosti, ktoré predávajú produkty s odkladom splátok. Predajom pohľadávky banke bez spätného postihu sa zbavia akéhokoľvek rizika či už kurzového, úrokového alebo z nezaplatenia odberateľom. Ak dodávateľ riadne dodá tovar, už sa nemusí zaujímať o platenie, ani keby odberateľ nezaplatil. Dodávateľ tak dostane peniaze prakticky ihneď, odberateľ zaplatí až neskôr banke. Za klasický forfaiting vačšinou banky považujú odkup pohľadávok zabezpečených bankovou zárukou, dokumentárnym akreditívom alebo zmenkou. Niektoré banky však do forfaitingu rátajú aj nákup nezabezpečených pohľadávok. Rozdielny je aj náhľad na dobu splatnosti pohľadávok, obvykle je však dlhšia ako 180 dní. Nevyhnutnou podmienkou vo všetkých bankách je, že pohľadávka je pred lehotou splatnosti. Nebankové spoločnosti kupujú aj pohľadávky po splatnosti a zaoberajú sa hlavne ich vymáhaním. Klasický forfaiting na Slovensku aj vo svete upadá. V obchodnom styku sa totiž upúšťa od zabezpečovania pohľadávok bankovými zárukami alebo akreditívmi, pretože predražujú tovar.
Forwardy
Druh termínového kontraktu, pri ktorom sa kupuje a predávaja prísľub v určenom čase v budúcnosti kúpiť alebo predať finančné aktívum alebo komoditu za pevnú, vopred stanovenú cenu.
Futures
Štandardizovaná, prevoditeľná, na burze obchodovateľná zmluva, ktorá vyžaduje dodanie komodity, dlhopisu, meny alebo akciového indexu za konkrétnu cenu v konkrétnom budúcom termíne.
Fúzia (Merger)
Dobrovoľné zlúčenie dvoch alebo viacerých spoločností, z ktorých vzniká spravidla úplne nová nástupnícka firma.
na začiatok stránky 
G
Garancia
Záruka, istota.
Garant
Ručiteľ, osoba za niečo zodpovedajúca, záruku poskytujúci subjekt.
General Council ECB
Generálna rada Európskej centrálnej banky (ďalej len ECB) pozostáva z prezidenta a viceprezidenta ECB, ako aj guvernérov národných centrálnych bánk všetkých členských štátov EÚ. Ďalší členovia Výkonnej rady sa môžu zúčastňovať zasadnutí Generálnej rady bez hlasovacieho práva. Rada plní najmä úlohy súvisiace so zavedením eura vo všetkých členských štátoch, ako aj niektoré funkcie v rámci činností ESCB, napríklad poradné funkcie, zhromažďovanie štatistických informácií, podávanie správ ECB, a pod. Generálna rada zasadá pravidelne štyrikrát do roka.
Generálie
Všeobecné údaje; všeobecné údaje slúžiace napr. na určenie totožnosti človeka.
Genéza
Vznik, pôvod, zrod; - genéza v druhej časti zložených slov vyjadruje význam slov spojených so vznikom, pôvodom, zrodom a pod.
GNP
Gross National Product - hrubý národný produkt.
Goodwill / good-will
Dobré meno obchodnej značky, výrobu alebo výrobcu.
na začiatok stránky 
H
Hmotný investičný majetok (HIM)
Fyzicky existujúce aktíva spoločnosti.
Hospodársky výsledok
Zisk alebo strata
HR, HRM
Human Resources, Human Resources Management - ľudské zdroje, riadenie ľudských zdrojov
Hrubá tvorba kapitálu
Investície ekonomických subjektov vrátane zmeny ich zásob, pojem sa používa na označenie tej časti vytvoreného HDP, ktorý bol použitý na investície
Hrubý disponibilný príjem domácností
Príjmy domácností z miezd, zo ziskov, úrokov, sociálnych dávok a rôznych transferov znížené o bežné výdavky zložené najmä z daní z príjmu a povinných odvodov do verejných poistných fondov.
Hrubý domáci produkt (HDP)
Hodnota výrobkov a služieb, ktoré na území krajiny vyprodukovali všetky ekonomické subjekty spravidla za jeden rok.
Hrubý národný produkt (HNP)
Hodnota výrobkov a služieb, ktoré vyprodukovali ekonomické subjekty krajiny kdekoľvek vo svete spravidla za jeden rok. HNP = HDP plus výnosy národných výrobných faktorov (práca, kapitál) mínus výnosy zahraničných výrobných faktorov v domácej ekonomike.
Hypotekárny úver
Úver zabezpečený záložným právom banky k nehnuteľnosti, na Slovensku ho možno poskytnúť do výšky 60 % zo znalcom banky odhadnutej ceny zakladanej nehnuteľnosti.
Hypotekárny záložný list (Mortgage Bond)
Druh dlhopisu, ktorého emitentom je hypotekárna banka. Z predaja HZL sa získavajú zdroje, z ktorých banka poskytuje hypotekárne úvery.
na začiatok stránky 
I
IČO
Identifikačné číslo organizácie
Imanie
Majetok, aktíva
- čisté obchodné
Hodnota obchodného majetku po odpočítaní záväzkov, ktoré vznikli podnikateľovi v súvislosti s podnikaním. Pojem sa využíva v Obchodnom zákonníku.
- vlastné
Vlastný kapitál
Import
Dovoz
Inflácia
V užšom slova zmysle nárast spotrebiteľských cien, v ekonomickej teórii znehodnotenie peňazí v dôsledku nekrytej emisie bankoviek zo strany emisnej banky respektíve v dôsledku rychlejšieho rastu peňažnej ponuky v porovnaní s rastom HDP v stálych cenách.
- čistá
Nárast spotrebiteľských cien očistený o zmeny príliš pohyblivých cien napríklad potravín alebo pohonných hmôt.
- jadrová
Nárast spotrebiteľských cien očistený o zmeny regulovaných cien a nepriamych daní.
International Monetary Fund (IMF)
Medzinárodný menový fond
Informačný pomer (anualizovaný)
Informačný pomer meria priemerný dosiahnutý výnos (voči benchmarku) fondu, upravený o relatívnu mieru rizika. Inak povedané, je to pomer priemerne dosiahnutého výnosu oproti odchýlke od indexu.
Investičná spoločnosť
Firma, ktorá za poplatok investuje združené prostriedky drobných investorov do fondov. Sú dva typy fondov: otvorený a uzavretý.
Investičný fond
Právny subjekt, ktorý zhromažďuje cenné papiere a peňažné zdroje investované do cenných papierov v súlade s vopred stanovenou a nezmeniteľnou investičnou stratégiou fondu.
Intervencia
Zásah štátu do trhovej výmeny, spravidla sa používa na označenie zásahu centrálnej banky na devízovom trhu, ktorá nakupuje alebo predáva svoju menu, aby zvrátila jej oslabovanie alebo posilňovanie.
ISIN
International Security Identification Number - medzinárodné číselné označenie cenných papierov
ISO
International Organization for Standardization - Medzinárodná organizácia pre štandardizáciu
Istina
Nominálna hodnota úveru alebo dlhopisu, bez úrokov a poplatkov
ITO - International Trade Organization
ITO - Medzinárodná obchodná organizácia (nem.: IHO - Internationale Handelsorganisation)
na začiatok stránky 
J
Joint Undertaking (Joint Venture)
Spoločný podnik (nem.: Gemeinsames Unternehmen).
juan / jüan
Základná menová jednotka v Číne.
Judiciálny
Súdny, sudcovský.
Judicium
Súd, súdny výrok, úsudok, schopnosť úsudku.
Judikácia
Odsúdenie, rozsúdenie.
Judikát
Rozsudok a uznesenie, súdny výrok, nález.
Judikatúra
Rozhodovacia činnosť súdov, súhrn zásadných súdnych rozhodnutí.
Justifikácia
Ospravedlnenie, uznanie práva; dodatočné schválenie činu, najmä právneho.
na začiatok stránky 
K
Kapitál
Umelo vytvorené aktíva schopné generovať ďalšie hodnoty, jeden zo štyroch výrobných faktorov, patria k nemu budovy, stroje, zariadenia a nástroje (kapitálové statky).
- vlastný (Equity)
Rozdiel medzi aktívami spoločnosti a jej záväzkami. Tvorí ho základné imanie, emisné ážio, zákonný rezervný fond, ostatné kapitálové fondy, nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých období a hospodársky výsledok bežného obdobia.
- dodatkový (Tier II, Supplementary)
Doplnkové zdroje kapitálu banky, ktoré tvoria skryté rezervy, rezervy z prehodnotenia aktív, všeobecné bankové rezervy, hybridné kapitálové nástroje a podriadený termínový dlh (subordinated term debt). Dodatkový kapitál nesmie byť vyšší ako jadrový kapitál.
- jadrový (Tier I, Core)
Vlastný kapitál banky, ktorý tvorí splatený akciový kapitál banky (základné imanie, emisné ážio) a odkryté rezervy (disclosed reserves).
- pôžičkový
Peňažné prostriedky, ktoré veriteľ dáva k dispozícii dlžníkovi na obstaranie kapitálových statkov.
Kapitalizačná akcia
Nevypláca žiaden výnos, ale akumuluje ho (= kapitalizuje), a tak generuje kapitálový výnos.
Kapitálová primeranosť
Podiel kapitálu banky (Tier I + Tier II) na jej rizikovo vážených aktívach. Jej minimálna hodnota musí dosahovať aspoň osem percent.
Kapitálová spoločnosť
Spoločnosť, ktorej kapitál je rozdelený na podiely a ktorej spoločníci ručia za jej záväzky do výšky nesplatenej hodnoty upísaných akcií.
Kapitálové statky
Fyzické aktíva, ktoré sa nespotrebúvajú ale vstupujú do výroby iných statkov určených na ďalšiu produkciu alebo na spotrebu.
Kapitálový výnos
Rozdiel medzi trhovou cenou aktíva a jeho pôvodnou nákupnou cenou.
Kapitálové zhodnotenie
Rast trhovej ceny aktíva.
Karnet
Poistenie nákladnej prepravy.
Kartel
Jedna z foriem združovania podnikov. Je to zmluvné spojenie podnikov, ktoré si zachovávajú svoju právnu a ekonomickú samostatnosť.
Kaucia
Druh záruky, ktorá slúži na to, aby sa dodržali zmluvné podmienky, resp. splnili prevzaté záväzky. Záloh sa skladá v hotovosti, v cenných papieroch alebo sa za povinnú stranu zaručuje banka.
key currency
hlavná mena (nem.: Leitwährung)
key interest rate
kľúčová úroková miera (nem.: Leitzinssatz)
Klasifikovaná pohžadávka
Pohľadávka, o ktorej má banka pochybnosti, že bude splatená, respektíve ktorú dlžník nespláca riadne a načas. Na Slovensku sa rozlišujú tri stupne - neštandardné pohžadávky, pochybné a sporné pohľadávky, stratové pohľadávky.
Kolancionovanie
Porovnávanie záznamov v účtoch, kontrola ich správnosti a úplnosti.
Kolaterál
Hodnota zabezpečujúca bankový úver (napríklad nehnuteľnosti, hnuteľný majetok, cenné papiere, drahé kamene, a pod.)
Komanditista
Spoločník komanditnej spoločnosti, ktorý ručí za jej záväzky len do výšky svojho nesplateného vkladu zapísaného v obchodnom registri.
Komanditná spoločnosť (k.s.)
Typ obchodnej spoločnosti. Zakladá sa tak, že aspoň dve osoby uzavrú spoločenskú zmluvu o uskutočňovaní podnikateľskej činnosti pod spoločným obchodným názvom a s tým, že zodpovednosť za záväzky spoločnosti je aspoň u jedného člena neobmedzená (nazýva sa komplementár) a zodpovednosť iného člena (nazýva sa komandista) je obmedzená výškou jeho majetkového vkladu. Komandistov aj komplementárov môže byť viac.
Komodita
Primárny produkt, surovina (napríklad káva, ropa alebo zlato).
Komplementár
Spoločník komanditnej spoločnosti, ktorý ručí za jej záväzky celým svojím majetkom.
Kompenzácia
Vyrovnávanie splatných vzájomných záväzkov a pohľadávok bez použitia hotových peňazí.
Konečná spotreba domácností
Jeden z hlavných komponentov použitia HDP, označuje tú časť vytvorených hodnôt, ktoré v domácej ekonomike spotrebovali domácnosti. Rozdiel medzi hrubým disponibilným príjmom domácností a hrubými úsporami.
Konečná spotreba štátu
Jeden z hlavných komponentov použitia HDP, označuje tú časť vytvorených hodnôt, ktoré v domácej ekonomike spotrebovala verejná správa, ide najmä o mzdy verejných pracovníkov a nakúpené tovary a služby .
Konsolidácia
Zrátanie príjmov a výdavkov jednotlivých subjektov verejnej správy, pri ktorom sa odratávajú vzájomné finančné toky medzi týmito inštitúciami. Pojem sa používa analogicky v účtovníctve podnikateľských skupín.
Konsolidačné agentúry
Spoločnosti, na ktoré štát prevádza klasifikované pohľadávky ozdravovaných bánk, na Slovensku ide o Konsolidačnú banku, š.p.ú., a o Slovenskú konsolidačnú, s.r.o.
Konsolidované výsledky
Finančné výsledky skupiny majetkovo prepojených spoločností vychádzajúce z konsolidovaných účtovných výkazov, konsolidácia spočíva v očistení výsledkov od vplyvu transakcií vykonaných v rámci skupiny prepojených firiem, podľa slovenských predpisov má povinnosť vykonať konsolidáciu výkazov vo všobecnosti každá spoločnosť, ktorá má dcérske, pridružené spoločnosti a spoločné podniky s 20- a viacpercentnou majetkovou účasťou.
Kontokorent
Forma bežného účtu, ktorý vedie banka klientovi, a ktorým sa po vzájomnej dohode automaticky zabezpečuje poskytnutie úveru v prípade, keď klient nemá dostatok peňazí na úhrady svojich záväzkov.
Konzorcium
Dočasné združenie spoločností vytvorené s cieľom uskutočniť rozsiahlejšiu transakciu alebo projekt.
Krížová dotácia
Dotovanie straty jednej činnosti zo zisku v inej činnosti.
Kupón
Poukážka na úrok alebo dividendu, ktorá tvorí neoddelitežnú súčasť dlhopisu alebo akcie. Tiež synonymum pre úrok vyznačený na dlhopise.
Kurz (Exchange Rate)
Cena tovaru
- akcie
Podiel trhovej ceny k nominálnej hodnote akcie.
- výmenný, menový, devízový
Cena jednej meny vyjadrená množstvom inej meny, napríklad 50 SKK/USD, čo znamená, že jeden americký dolár stojí 50 slovenských korún.
Kurzové rozpätie
Rozdiel medzi nákupným a predajným kurzom devíz alebo valút.
Kvalitatívny výskum
Tradičná analýza výhľadu hospodárenia spoločnosti. Je založená na zhromaždených údajoch a neexistuje formálny kvantitatívny rámec na projekciu očakávaných skutočností.
Kvantitatívna analýza
Proces určujúci hodnotu cenného papiera overovaním jeho numerických merateľných znakov, ako sú napr. výnosy, zisky, marže a podiel na trhu.
Kvázipeniaze (Quasi Money)
Bankové vklady a niektoré vysokolikvidné cenné papiere (pokladničné poukážky, vkladové certifikáty, a pod.)
Kvitancia
Potvrdenka o splnení záväzku alebo jeho časti.
Kvóta
Kvantitívne obmedzenie v zahraničnom obchode, určenie spravidla maximálnej hodnoty dovozu alebo vývozu.
na začiatok stránky 
L
L/C
Letter of Credit - Dokumentárny akreditív. Jeden z najčastejšie využívaných platobných nástrojov na zabezpečenie úhrady hodnoty tovaru alebo služieb. Dokumentárny akreditív je písomným záväzkom banky voči dodávateľovi tovaru alebo služieb zaplatiť určitú peňažnú čiastku za predpokladu, že podmienky akreditívu sú splnené.
LIBOR
Referenčné úrokové sadzby na londýnskom medzibankovom trhu, za ktoré si banky navzájom požičiavajú vožné krátkodobé zdroje (London InterBank Offered Rate).
Likvidita
Peňažné prostriedky, tiež speňažitežnosť aktív, schopnosť premeniť nepeňažné hodnoty na peniaze za účelom uhradenia splatných záväzkov.
Lízing
Prenájom aktív na určenú dobu za poplatok, vlastníkom aktíva ostáva prenajímateľ (lessor).
LSE
London Stock Exchange - Londýnska burza cenných papierov.
na začiatok stránky 
M
Maastricht Convergence Criteria
Maastrichtské konvergenčné kritériá (nem.: Maastrichter Konvergenzkriterien)
Maastrichtská zmluva
Zmluva o EÚ, ktorú vo februári 1992 v holandskom Maastrichte podpísalo 12 členských štátov Európskeho spoločenstva. Skladá sa zo Zmluvy o hospodárskej a menovej únii a zo Zmluvy o politickej únii.
Maastrichtské kritériá
Ekonomické podmienky, ktoré musia splniť žiadatelia o členstvo v Európskej menovej únii. Týkajú sa podielu verejného dlhu na HDP, podielu fiškálneho deficitu na HDP, výšky inflácie, úrokových sadzieb a volatility národnej meny.
Maklér
Osoba, ktorá na burze sprostredkúva obchody za províziu.
Malus
Znevýhodnenie poistenca pre jeho nadštandardnú škodovosť, prejavuje sa spravidla zvýšením poistného. Opak bonusu.
Manažment
Riadenie spoločnosti, tiež veda o riadení spoločnosti.
Marketing
Práca s trhom. Činnosť, ktorú podniky vyvíjajú na podporu predaja produktov. Zahŕňa napríklad reklamu, voľbu distribučných kanálov, cenotvorbu, tvorbu značky, definovanie kvality, ponuku sprievodných služieb, budovanie imidžu firmy, a pod.
Marketingový mix
Súbor nástrojov, ktorými firma ovplyvňuje dopyt po svojich vyrobkoch. Obsahuje štyri základné časti - 4P (Produkt, Cena - Price, Distribúcia - Place, Podpora predaja - Promotion).
Marža
Rozdiel medzi nákupnou a predajnou cenou.
- obchodná
Rozdiel medzi nákupnou a predajnou cenou v malo- a veľkoobchode.
- úroková
Podiel čistého úrokového výnosu na výnosových aktívach banky.
Maturita
Splatnosť napríklad cenného papiera
Medvede (Bears, a la baisse)
Investori špekulujúci na pokles ceny napríklad cenných papierov alebo rôznych mien, ktoré predávajú, aby ich neskôr kúpili za nižšiu cenu.
Medvedí trh
Dlhodobé obdobie poklesu cien, zvyčajne o 20 % a viac, sprevádzaný všeobecným pesimizmom. Protiklad býčieho trhu.
Medzinárodný menový fond (MMF)
Jeden z troch hlavných inštitucionálnych pilierov Bretton-woodskych dohôd, ktorého ciežom je poskytovať krátkodobé pôžičky na preklenutie nerovnováhy platobnej bilancie nerozvinutých krajín.
Medziúver
Prekleňovací úver, ktory poskytujú stavebné sporiteľne tym klientom, ktorí nasporili polovicu cieľovej sumy, ale nespĺňajú podmienky na pridelenie štandardného stavebného úveru.
Mena (Currency)
Peňažná sústava platná v určitom štáte upravená právnym poriadkom.
Menová báza
Rezervné peniaze. Emitované obeživo plus povinné minimálne rezervy bánk vcentrálnej banke. Základný peňažný agregát, prostredníctvom ktorého centrálna banka ovplyvňuje hodnotu peňazí, infláciu a úrokové sadzby a z krátkodobého hľadiska aj ekonomický rast.
Menová únia
Forma ekonomickej integrácie, kde viaceré štáty využívajú jednu menu alebo umožňujú používanie mien ostatných členských štátov na svojom území.
Menovitá hodnota
Nominálna hodnota cenného papiera (napríklad akcie alebo dlhopisu)
Menový prehľad
Konsolidovaná bilancia aktív a pasív obchodných bánk a centrálnej banky. Na strane aktív sa nachádzajú čisté zahraničné aktíva a čisté domáce aktíva, na strane pasív peňažný agregát M2 a ostatné čisté položky.
merger
fúzia (nem.: Fusion)
Miera inflácie
Percentuálna zmena spotrebiteľských cien vyjadrená zmenou cien oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka (medziročná inflácia), oproti predchádzajúmu obdobiu (medzimesačná inflácia) alebo oproti základnému obdobiu (kumulovaná inflácia).
Miera nezamestnanosti
Podiel počtu nezamestnaných na počte ekonomicky aktívnych obyvateľov
Monopol
Jediný ponúkajúci na definovanom trhu.
-administratívny
Výsada, ktorú udeľuje štát súkromnej alebo verejnej firme na výlučné poskytovanie služby alebo produkciu výrobku (napríklad pošta alebo hlasová služba v telekomunikáciách).
-prirodzený
Želania dopytujúcich a možnosti ponuky vedú k tomu, že v danom čase sa na relevantnom trhu vyskytuje iba jeden ponúkajúci.
Monopson
Jediný dopytujúci sa na definovanom trhu.
Montánna únia
Európske spoločenstvo pre uhlie a oceľ, vzniklo na základe Parížskej zmluvy z roku 1951, jeho cieľom bolo vytvoriť spoločný trh s uhlím, oceľou, koksom, železnou rudou a šrotom.
na začiatok stránky 
N
Náklady na poistné plnenia (Claims Incurred)
Náklady na likvidáciu poistných udalostí, ktoré boli vyplatené v danom období, vrátane nákladov na odkup (odbytné), plus zmena rezerv na náklady spojené s likvidáciou udalostí, ktoré vznikli, boli nahlásené, ale neboli vyplatené v danom období, plus zmena rezerv na náklady spojené s likvidáciou udalostí vzniknutých, ale ešte nenahlásených v danom období.
Národná banka Slovenska (NBS)
Slovenská centrálna banka, vydáva slovenskú korunu.
Nehmotný investičný majetok (NIM)
Nehmotné aktíva firmy, ako rôzne práva, know-how, značky, imidž, good-will, softvér, a pod.
Nelikvidnosť
Dlžník môže mať dostatok speňažiteľných aktív, ktoré však na splatenie jeho záväzkov nie je schopný speňažiť včas.
Nesolventnosť
Nedostatok speňažiteľných aktív dlžníka na splatenie jeho záväzkov.
Nominálna hodnota
Hodnota akcie vyjadrujúca podiel na základnom imaní akciovej spoločnosti respektíve hodnota dlhopisu vyjadrujúca záväzok dlžníka k jeho držiteľovi bez úverového príslušenstva (úrokov a rôznych poplatkov).
na začiatok stránky 
O
Obeživo (Currency)
Bankovky a mince v obehu, v držbe podnikov, domácností, štátu a v trezoroch bánk.
Obchodná bilancia (Balance of Trade)
Časť platobnej bilancie, ktorá zaznamenáva prílev a odlev devíz z krajiny v súvislosti s výmenou výrobkov medzi domácimi a zahraničnými ekonomickými subjektami.
Obchodná produkcia (New Business)
Ročné poistné vyplývajúce z novo dojednaných poistných zmlúv zaktívnených v danom období vrátane prikúpenia pripoistení k starým zmluvám, inflačného zvýšenia, jednorazového poistného, nezávislého zvýšenia a mimoriadneho poistného.
Obchodné saldo
Deficit alebo prebytok zahraničného obchodu, rozdiel medzi vývozom a dovozom výrobkov.
Obchodný register
Verejný zoznam vedený na príslušnom súde, v ktorom sú zapísané subjekty zaoberajúce sa podnikateľskou činnosťou.
Obchodný zákonník
Zákon, ktorý upravuje postavenie podnikateľov, obchodné záväzkové vzťahy a iné vzťahy súvisiace s podnikaním.
Obrat (Turnover)
Celkové tržby spoločnosti.
OBSE
Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe
Odpisy
Amortizácia. Peňažné vyjadrenie postupného znižovania hodnoty kapitálových statkov.
Odvody
Poistné príspevky, ktoré daňovníci povinne platia do verejnych poistnych fondov
Oligopol
Trh, na ktorom dominuje malý počet veľkých výrobcov ponúkajúcich diferencované produkty.
Opcia (Option)
Termínový kontrakt, ktorým jedna strana získava právo v budúcnosti kúpiť (kúpna opcia - call option) alebo predať (predajná opcia - put option) finančné aktívum alebo komoditu za cenu stanovenú v súčasnosti. Za toto právo platí opčnú prémiu.
Oprávky
Kumulovaná hodnota už vytvorených odpisov k fixným aktívam.
Opravné položky
Zdroje, ktoré vytvára banka na krytie očakávaných strát z konkrétnych klasifikovaných pohľadávok. Na rozdiel od bankových rezerv figurujú na aktívnej strane bilancie so záporným znamienkom, podobne ako oprávky k fixným aktívam.
Osobné identifikačné číslo (PIN)
Štvormiestny číselný kód, ktorý sa používa pri vyberaní hotovosti z bankomatu alebo platení platobnou kartou, aby sa zamedzilo jej zneužitiu.
Outsourcing
Nahradenie výrobných alebo iných výkonov vo vlastnej réžii komerčnou službou poskytovanou externým dodávateľom, outsourcing je často spojený s predajom hmotného majetku a prechodom zamestnancov do externej spoločnosti.
Overnightové (O/N) depozity
Jednodňové medzibankové obchody (úložky), ktoré sa uzatvárajú dnes a sú splatné od zajtra.
na začiatok stránky 
P
Pasíva (Liabilities)
Vlastné a cudzie zdroje evidované v súvahe spoločnosti na pravej strane (vlastný kapitál, záväzky).
Peňažný agregát
Objem peňazí v obehu s rôznym stupňom likvidity. Najviac likvidné peniaze zahŕňa agregát M0 (obeživo mimo bánk).
M1
M0 plus bankové depozity splatné na požiadanie (Demand Deposits)
M2
M1 plus termínované a úsporné vklady (Time and Savings Deposits)
M3
M2 plus niektoré vysokolikvidné cenné papiere (pokladničné poukážky, depozitné certifikáty, a pod.).
Peniaze (Money)
Všeobecný výmenný ekvivalent. Statok, ktorý slúži ako sprostredkovateľ výmeny.
Platobná bilancia (Balance of Payments)
Dokument, v ktorom centrálna banka sleduje prílev a odlev devíz z krajiny súvisiaci s výmenou tovarov (bežný účet bilancie) a kapitálu (kapitálový a finančný účet bilancie) medzi domácimi a zahraničnými ekonomickými subjektami.
Podielové fondy
Subjekt, ktorý zbiera peniaze prostredníctvom predaja podielových listov a investuje ich s cieľom čo najvyššieho zhodnotenia (zisku). Otvorený fond je povinný na požiadanie späť odkúpiť podielový list od jeho majiteľa. Majiteľ podielového listu uzavretého fondu musí so spätným predajom čakať dohodnutú dobu.
Podkladové aktívum
Aktíva, s ktorými sa na trhu s futuritami uskutočňujú termínové obchody, napríklad cenné papiere, komodity, vymenné kurzy, akciové indexy, a pod.
Poistenec
Ten, v prospech koho sa poistenie uzatvára.
Poistenie (Insurance)
Stávka s poisťovňou, že nastane málo pravdepodobná ale spravidla vysoko nákladná udalosť (napríklad požiar alebo úmrtie). Poisťuje sa majetok, zodpovednosť, ušlý zisk, liečebné náklady, dôchodok, úmrtie, úraz, a pod.
- doplnkové dôchodkové (DDP)
Daňovo zvyhodnená forma sporenia na zabezpečenie doplnkového výsluhového, invalidného a starobného dôchodku. Podľa zákona č. 123/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov ho zabezpečujú neziskové doplnkové dôchodkové poisťovne.
- investičné životné (Unit-linked)
Kombinácia rizikového životného poistenia, ktoré kryje riziko úmrtia alebo úrazu, s investovaním do rôznych finančných nástrojov v mene poistených.
- nezamestnanosti
Spravidla verejný priebežne financovaný systém, ktorým sa prerozdežujú peniaze medzi pracujúcimi, ktorí platia dane, a nezamestnanými, ktorí poberajú podporu. Na Slovensku ho zabezpečuje Národný úrad práce.
- neživotné
Komerčné poistenie majetku a poistenie osôb na úraz a civilizačné choroby.
- sociálne
Spravidla verejný priebežne financovaný systém, ktorým sa prerozdeľujú peniaze medzi pracujúcimi, ktorí platia dane, a občanmi, ktorí poberajú dôchodok alebo nemocenské dávky. Na Slovensku ho zabezpečuje Sociálna poisťovňa.
- zdravotné
Spravidla verejný priebežne financovaný systém (s výnimkou USA), ktorým sa prerozdeľujú peniaze medzi pracujúcimi, ktorí platia dane, a chorými, ktorým štát hradí bezplatnú zdravotnú starostlivosť. Na Slovensku ho zabezpečuje päť zdravotných poisťovní.
- životné
Komerčné poistenie osôb na dožitie, úmrtie a invaliditu.
Poistná udalosť
Situácia vytvárajúca nárok na uplatnenie poistnej náhrady u poisťovateľa.
Poistné (Premium)
Cena poistenia, ktorú ovplyvňuje najmä riziko nastania poisťovanej udalosti.
- čisté
Poistné znížené o poistné postúpené zaisťovateľom.
- hrubé
Poistné pred postúpením zaisťovateľom.
- postúpené zaisťovateľom
Časť predpísaného poistného, ktoré na základe zaisťovacej zmluvy odvádza poisťovateľ zaisťovateľovi, ktorý tak preberá príslušnú časť rizika.
- predpísané (Premium Written)
Cena poistenia, ktorú majú v danom období uhradiť poisťovateľovi jeho poistníci.
- prijaté (Premium Received)
Skutočne zaplatené poistné, ktoré predpísal poisťovateľ.
- zaslúžené
Predpísané poistné znížené o zmenu rezerv na poistné budúcich období. Predstavuje predpis poistného, ktorý sa vzťahuje len k bežnému roku.
Poistník
Ten, kto dojednal poistenie a platí poistné.
Poisťovňa (Insurer)
Poskytovateľ poisťovacích služieb, ktorý inkasuje poistné, vytvára rezervy na prípadné poistné udalosti a vypláca poistné náhrady, ak takéto udalosti nastali.
Pokladničné poukážky (Bills)
Krátkodobé cenné papiere, ktoré slúžia na prefinancovanie bežných potrieb podniku alebo štátu. Nástroj, prostredníctvom ktorého centrálna banka sťahuje z obehu prebytočné peniaze.
Ponuka (Supply)
Záujem predať výrobok alebo službu tomu, kto ponúkne požadovanú protihodnotu.
Portfólio
Zásoba cenných papierov spravidla s rôznou mierou rizika. Súbor investícií vlastnených jedným jednotlivcom alebo organizáciou.
Portfóliové investície
Nákup kapitálovej účasti s podielom investora na základnom imaní cieľovej spoločnosti neprevyšujúcim 20 percent.
POS terminál
Zariadenie, ktoré umožňuje zaplatiť platobnou kartou v reálnom čase. V okamihu platenia dochádza k odsúhlaseniu (autorizácii) transakcie bankou, ktorá kartu vydala, a k odúčtovaniu príslušnej sumy z účtu, ku ktorému bola karta vydaná.
Priame zahraničné investície
Nákup kapitálovej účasti zahraničným subjektom, ktorej podiel na základnom imaní cieľovej spoločnosti prevyšuje 20 percent.
Pridaná hodnota (Value Added)
Rozdiel medzi predajnou cenou konečného produktu podniku a cenou nakúpených surovín, komponentov a služieb. Hodnota produkcie, ktorú firma pridala vlastným spracovaním, spravidla súčet mzdových nákladov a vlastného zisku.
Priemerný ročný výnos
Kalkulácia, ktorá upraví absolútny výnos do anualizovanej hodnoty (p.a.) vyjadrenej v percentách.
Prospekt
Právny dokument popisujúci ponúkané cenné papiere alebo akcie podielových fondov. Musí vysvetliť ponuku, vrátane podmienok, popisu emitenta, ciele (ak ide o podielový fond) alebo plánované použitie peňazí (ak ide o cenné papiere), historické finančné výkazy a ostatné informácie, ktoré môžu pomôcť jedincovi rozhodnúť sa, či je investícia vhodná alebo nie.
na začiatok stránky 
R
Ranking
Porovnanie výkonnosti investícií v porovnaní s ostatnými alternatívami za určité časové obdobie.
Rating
Hodnotenie schopnosti dlžníka splácať svoje záväzky. Na označenie známky sa používajú písmená, číslice a špeciálne znaky (A+, b1). Jednotlivé stupne sa zoskupujú spravidla do dvoch pásiem (špekulatívne, investičné).
Ratingová agentúra
Špecializovaná spoločnosť, ktorá hodnotí schopnosť dlžníkov splácať ich záväzky (napríklad Standard and Poor´s, Moody´s alebo Česká ratingová agentúra).
Recesia
Hospodárske spomalenie
Reinvestícia
Využitie dividend, úrokov alebo kapitálových ziskov zo stávajúcej investície na nákup ďalších investícií.
Refinancovanie
Poskytnutie pôžičky obchodnej banke, ktorým centrálna banka zväčšuje objem peňazí v obehu. Realizuje sa spätným odkupom pokladničných poukážok centrálnej banky od komerčnej banky alebo priamym refinančným repo úverom.
Regulované ceny
Maximálna alebo minimálna cena, ktorú stanovuje štát zákonom, respektíve usmerňovanie cien stanovovaním prípustnej zmeny.
Rentabilita aktív (ROA)
Podiel čistého zisku na celkových aktívach spoločnosti.
Rentabilita investícií (ROI)
Podiel čistého zisku na celkových investíciách spoločnosti.
Rentabilita kapitálu (ROE)
Podiel čistého zisku na vlastnom kapitáli spoločnosti.
Repo sadzba
Cena (úrok), za ktorú centrálna banka poskytuje alebo sťahuje peňažné fondy v repo tendroch alebo repo obchodoch, ktoré sú zabezpečené štátnymi cennými papiermi.
Repo tender
Pôžička zabezpečená spravidla štátnymi cennými papiermi, pri ktorej sa víťaz vyberá na základe najlepšej cenovej ponuky (najlepší úrok). Tiež spôsob, akým centrálna banka riadi objem peňazí v obehu.
Retail
Maloobchod, tiež bankové služby zamerané na fyzické osoby (platobné karty, spotrebné a hypotekárne úvery, rôzne vkladové produkty, a pod.).
Revalvácia
Oficiálne zvýšenie pevného výmenného kurzu oproti ostatným menám.
Revenues
Výnosy, tržby
Rezervy
Likvidné zdroje ekonomického subjektu odložené pre nepredvídané nepriaznivé hospodárske situácie. Tvorba rezerv zvyšuje náklady spoločnosti, ich rozpustenie zvyšuje jej výnosy.
- bankové
Zdroje, ktoré si banka odkladá na krytie neurčitých budúcich rizík. Rezervy nie sú súčasťou vlastného kapitálu banky, figurujú na strane pasív v bilancii banky.
- devízové
Aktíva centrálnej banky denominované v cudzích menách využitežné na intervenciu proti neželanému zhodnocovaniu alebo znehodnocovaniu národnej meny.
- poistné
Zdroje poisťovní na krytie prípadných nákladov na poistené udalosti respektíve na vyplatenie záväzkov zo životných poistení.
povinné minimálne
Minimálny objem prostriedkov, ktoré musia banky deponovať v centrálnej banky, aby uspokojili prípadný nadštandardný dopyt vkladateľov na vyplatenie uložených úspor. Spravidla sa stanovuje percentom z celkového objemu primárnych vkladov.
Riadenie peňazí
Proces zhodnocovania peňazí, vrátane investovania, rozpočtovania, bankových služieb a daní, nazývaný tiež portfólio manažment alebo investičný manažment.
Riziko
Pravdepodobnosť výnosu odkazujúca na možnosť, že dané aktívum nemusí dosiahnuť požadovanú mieru výnosu.
Riziková prémia (prirážka)
Zvýšenie úrokovej sadzby, ktoré musí zaplatiť rizikovejší dlžník pri čerpaní pôžičky alebo pri emisii jeho dlhopisov v porovnaní s najmenej rizikovým dlžníkom, akým je napríklad štát.
Rizikovo vážené aktíva (Risk Weighted Assets)
Súčet jednotlivých aktív banky určený na výpočet kapitálovej primeranosti, pričom každé aktívum je vynásobené príslušnou rizikovou váhou. Napríklad hotovosť alebo pôžičky štátu v národnej mene majú rizikovú váhu 0 %, hypotekárne úvery rezidentom váhu 50 % a úvery súkromným podnikom váhu 100 %.
Rizikový kapitál (Venture Capital)
Kapitál určený na investície do začínajúcich podnikov spravidla v rozvíjajúcich sa odvetviach. Investícia nesie so sebou nadštandardnú mieru rizika ale aj potenciálne vysoký zisk.
Rozpätie (Spread)
Rozdiel medzi nákupným (bid) a predajným (ask) kurzom alebo cenou.
R-squared (R na druhú)
R2 meria mieru korelácie medzi fondom a porovnávacím indexom. Tento ukazovateľ meria, nakožko možno zmeny hodnôt aktív vysvetliť kolísaním cien porovnávacieho indexu. Hodnota R2 rovná jednej, značí perfektnú koreláciu aktíva so svojím indexom.
na začiatok stránky 
S
Segmentácia
Rozdelenie trhu (spotrebiteľov) na jednotlivé časti (segmenty, skupiny) podľa stanovených kritérií s cieľom vybrať segmenty, na ktoré sa bude spoločnosť koncentrovať.
Sektorový fond
Podielový fond, ktorý investuje prevažne alebo výlučne do jedného odvetvia.
Sharpe ratio
Sharpov pomerový koeficient je meradlom výkonnosti, ktorý berie do úvahy takisto rizikový profil investície. Ide o priemernú výkonnosť aktíva nad úrovňou výnosu bezrizikového aktíva (väčšinou definovaného ako výnos pokladničnej poukážky). Čím vyšší je tento ukazovateľ, tým lepšia je výkonnosť portfólia upravená o svoju rizikovosť. Je to indikátor absolútneho výnosu bez nutnosti stanovenia porovnávacieho indexu.
Small caps
Akcie spoločností s malou trhovou kapitalizáciou a vysokým rastovým potenciálom.
Sociálna pomoc
Súbor štátnych opatrení zameraných na zmiernenie alebo prekonanie hmotnej núdze alebo sociálnej núdze a na zabezpečenie základných životných podmienok občana v prirodzenom prostredí. Uskutočňuje sa napríklad sociálnou prácou, poradenstvom, službami alebo dávkami sociálnej pomoci.
Sociálne zabezpečenie
Rôzne sociálne dávky ako dôchodkové zabezpečenie, prídavky na deti, rodičovský príspevok, a pod.
Spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.)
Kapitálová spoločnosť, ktorej základné imanie tvoria vopred určené vklady spoločníkov, ktorí ručia za jej záväzky do výšky ich nesplatenej hodnoty. S.r.o. môže založiť aj jedna fyzická alebo právnická osoba.
Spotnextové (S/N) depozity
Jednodňový medzibankový obchod (úložka), ktorý sa realizuje dnes s tým, že platí od pozajtra a maturuje o deň neskôr.
Spotrebiteľské ceny
Ceny tovarov, ktoré nakupujú domácnosti v maloobchode, v podnikoch verejnych služieb, v cestovnom ruchu a stravovaní, v trhových službách, a pod.
Stagflácia
Depresia sprevádzaná nárastom spotrebiteľských cien (infláciou).
Stagnácia
Fáza predchodu o ekonomického poklesu k ekonomickému rastu, tiež nulový ekonomický rast.
Stále ceny
Reálna hodnota makroekonomickej veličiny očistená o cenové zmeny, vyjadruje zmenu fyzického produktu.
Stavebná sporiteľňa
Špecializovaná banková inštitúcia, ktorá kumuluje nízkoúročené dlhodobé vklady sporiteľov, ktorým neskôr poskytuje nízkoúročené stavebné úvery, na kúpu alebo rekonštrukciu alebo výstavbu bytu alebo domu.
Sterilizácia
Sťahovanie prebytočných peňazí z obehu s cieľom zmierniť tlak na infláciu, centrálna banka ho realizuje predajom vlastnych pokladničných poukážok alebo repo obchodmi, v rámci ktorých si komerčné banky ukladajú prostriedky v centrálnej banke.
Strata (Loss)
Záporný rozdiel medzi účtovnými výnosmi a nákladmi.
Subvencia (Subsidy)
Účelovo viazaná dotácia.
Svetová banka
Skupinu tvorí Medzinárodná finančná korporácia (IFC) založená v roku 1956 zameraná na financovanie rozvoja súkromného sektora, Medzinárodné rozvojové združenie (IDA) založené v roku 1960 zamerané na poskytovanie pôžičiek pre nerozvinuté krajiny, Agentúra pre mnohostranné investičné záruky (MIGA) zaožená v roku 1986 a Medzinárodná banka pre spoluprácu a rozvoj (IBRD) založená Bretton-woodskymi dohodami zameraná na financovanie najmä verejných projektov a infraštruktúry.
Svetová obchodná organizácia (WTO)
Od 1. 1. 1995 nahradila GATT, zameriava sa na liberalizáciu medzinárodného obchodu, najmä na odstraňovanie colnych bariér.
Škodovosť (Loss Ratio)
Podiel hrubých nákladov na poistné plnenia na hrubom zaslúženom poistnom. Koeficient vyjadruje, akú časť účtovných výnosov bežného roka pohltia náklady spojené s likvidáciou poistných udalostí týkajúcich sa príslušného obdobia.
Špekulácia
Snaha investorov predať aktívum v budúcnosti za vyššiu cenu, ako bola cena, za ktorú ju kúpili v súčasnosti, alebo kúpiť aktívum v budúcnosti za nižšiu cenu, ako bola cena, za ktorú ho v súčasnosti predali.
Štátna pokladňa (Treasury)
Orgán ústrednej vlády, ktory zabezpečuje potrebné zdroje pre štátny rozpočet. Na Slovensku aj túto úlohu plní Ministerstvo financií SR.
Štátny dlh (State Debt)
Záväzky ústrednej vlády, spravidla vo forme dlhopisov a pokladničných poukážok
Štvrťročná správa
Neauditovaný dokument vyžadovaný regulátorom po verejných obchodných spoločnostiach, ktorý podáva správu o finančných výsledkoch za štvrťrok a upozorňuje na významné zmeny alebo skutočnosti v danom období.
na začiatok stránky 
T
Tiché spoločenstvo
V obchodnom registri zapísaný vklad do podniku, na základe ktorého sa tichý spoločník podieľa na zisku, môže nahliadať do obchodných dokladov ale nemá vplyv na riadenie spoločnosti. O podiel na strate sa jeho vklad znižuje.
Tomnextové (T/N) depozity
Jednodňový medzibankový obchod (úložka), ktorý sa realizuje dnes, platí od zajtra a maturuje pozajtra.
Tracking error
Tracking error je meradlom relatívneho rizika. Počíta štandardnú odchýlku dosiahnutej výkonnosti - napr. rozdiel medzi výkonnosťou fondu a jeho benchmarku. Inými slovami vyjadruje, v akom rozsahu je fond aktívne riadený.
Transfer agent
Agent zamestnaný spoločnosťou alebo podielovým fondom na vedenie záznamov o akcionároch vrátane nákupov, predajov a účtovných zostatkov.
Trh (Market)
Dobrovoľná výmena hodnôt, tiež miesto výmeny.
- akciový
Burza, na ktorej sa obchoduje s akciami.
- devízový
Burza, na ktorej sa obchoduje s výmennými kurzami.
- finančný
Pojem zastrešujúci všetky trhy s finančnými aktívami - kapitálový trh (v rámci neho akciový trh), devízový trh a peňažný trh, prípadne trh s drahými kovmi, ktoré sa nakupujú na rezervné účely (najmä zlato).
- kapitálový
Burza, na ktorej sa obchoduje s akciami a dlhopismi. V širšom slova zmysle označuje všetky kapitálové transakcie s časovým horizontom nad jeden rok.
- komoditný
Burza, na ktorej sa obchoduje s drahými a farebnými kovmi, ropou, potravinami a ostatnými komoditami.
- peňažný
Burza, na ktorej sa obchoduje s krátkodobými medzibankovými pôžičkami (úložkami) splatnými do jedného roka.
- primárny
Transakcia, pri ktorej sa cenný papier (akcia alebo dlhopis) po prvý krát uvádza do obehu kúpou od jeho emitenta.
- sekundárny
Obchodovanie s cenným papierom po jeho úvodnom odkúpení od emitenta.
Trhová cena
Posledná známa predajná cena (podža burzy) alebo jej aktuálna ponuková a dopytová cena (ak sa obchoduje mimo burzový trh).
Trhová kapitalizácia
Trhová hodnota všetkých verejne-obchodovateľných akcií spoločnosti.
Trhové riziko
Riziko, ktoré je obvyklé v prípade príslušnej skupiny aktív alebo pasív.
Trhový podiel (Market Share)
Podiel individuálnych firemných parametrov (napríklad obrat, zisk alebo aktíva) na zodpovedajúcich parametroch celého odvetvia (trhu).
Trhový segment
Spotrebitelia, ktorých si spoločnosť vyčlenila na základe segmentácie trhu a na ktorých sa mieni zamerať alebo ktorých mieni obchádzať.
Triedy aktív
Rozličné kategórie finančných aktív, ako sú napríklad akcie, dlhopisy (resp. pevne úročené nástroje), nehnuteľnosti a hotovosť.
Tržby (Sales)
Objem predanej produkcie vynásobený jednotkovou cenou.
na začiatok stránky 
U
UCITS I
Status UCITS I je udeľovaný jednotkám kolektívneho investovania, ktoré boli stanovené v súlade so sekciou I luxemburského zákona o kolektívnom investovaní (korešpondujúci s pravidlami európskej direktívy). Získava Európsky pas od luxemburských kontrolných orgánov.
UCITS II
Status UCITS II je udeľovaný jednotkám kolektívneho investovania, ktoré boli stanovené v súlade so sekciou II luxemburského zákona o kolektívnom investovaní (korešpondujúci s pravidlami európskej direktívy). Nezískava Európsky pas od luxemburských kontrolných orgánov.
Účastina
Akcia.
Uzancia
Zvyk, obyčaj, najmä obchodný.
Úzus
Zvyk, zvyklosť, obyčaj; bežné používanie, obvyklá prax; v právnej praxi právo používať vec bez práva na výnosy.
na začiatok stránky 
V
Volatilita (anualizovaná)
(Anualizovaná) volatilita fondu je najčastejším meradlom jeho rizika. Meria štandardnú ročnú odchýlku postupných výnosov fondu. Vysoká volatilita indikuje vysoké riziko.
Výkonnosť
Výkonnosť fondu ukazuje percentuálna zmena čistého obchodného imania fondu medzi dvomi dátumami. Výkonnosť je dôležitým indikátorom kvality správy fondu, ale v žiadnom prípade nie je jediným indikátorom. Treba si uvedomiť, že výkonnosť fondu nevraví nič o prípadnom riziku investície.
Výnos
Výnos pevne úročených aktív ukazuje ročný cash flow z tohto aktíva ako percento trhovej ceny. Pre fondy dlhopisov je výnos zvyčajne kalkulovaný ako priemerný výnos vážený duráciou portfólia (aktíva).
Výnos (1M/3M/1Y)
Zisk vytvorený z investície, obyčajne vyjadrený percentom z investovanej sumy.
Výnos do splatnosti
Výnos, ktorý by bol realizovaný na dlhopise alebo inom pevne úročenom inštrumente, keby sme dlhopis držali až do jeho termínu splatnosti. Je vyšší než aktuálny výnos, pokiaľ sa dlhopis predáva za diskont a nižší než aktuálny výnos, pokiaľ sa dlhopis predáva s prémiou.
Výnosová krivka
Krivka, ktorá ukazuje vzťah medzi výnosmi a termínmi splatnosti podobnej skupiny dlhopisov, obyčajne štátnych dlhopisov v určitom časovom okamihu.
na začiatok stránky 
Z
Zmiešané chránené fondy
Základným cieľom je maximalizovať expozíciu do akcií a popritom udržať na dennej báze určitú hodnotu (70 %, 80 % alebo 90 %) ČOI prostredníctvom optimálneho rozloženia medzi akcie a nástroje s pevným výnosom za použitia derivátov.
Zmiešaný fond
Investičný fond, ktorý rozdeľuje svoj majetok do skupín podľa triedy aktív a tým vytvára rovnováhu medzi podstupovaným rizikom a očakávaným výnosom.
Zmenka
Obchodovateľný cenný papier; písomný záväzok, ktorý musí mať presne určenú formu a majiteľovi zmenky poskytuje právo požadovať v určenej lehote úhradu, resp. výplatu peňažnej sumy uvedenej na zmenke.
Žiro
Prevod pohľadávky, bezhotovostná platba; zmenkový rubopis.
na začiatok stránky