AVA audit® —  Spoľahlivosť za dôveru
Užitočné informácie
Sociálna poisťovňa informuje

Sociálna poisťovňa rozširuje elektronické služby
18.12.2015

Sociálna poisťovňa vychádza v ústrety zamestnávateľom a v záujme zníženia ich administratívnej záťaže pripravuje od januára 2016 elektronické zasielanie evidenčných listov dôchodkového poistenia (ELDP). Namiesto doterajších tlačív evidenčných listov dôchodkového poistenia v papierovej forme budú mať zamestnávatelia možnosť od 4. januára 2016 zasielať evidenčné listy dôchodkového poistenia Sociálnej poisťovni prostredníctvom elektronických služieb Sociálnej poisťovne.
V súčasnosti testuje zasielanie elektronických ELDP s viacerými zamestnávateľmi. Produkčná prevádzka prijímania elektronických ELDP je naplánovaná od 4. januára 2016.

Výška všeobecného vymeriavacieho základu za rok 2014 je 10 296 eur
30.4.2015

Všeobecný vymeriavací základ sa využíva pri určení sumy minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu pre platenie poistného na sociálne poistenie a tiež pri výpočte dôchodkových a ďalších dávok (nemocenské, úrazové, garančné, dávky v nezamestnanosti). Prostredníctvom všeobecného vymeriavacieho základu sa určuje aj vymeriavací základ poistencov štátu. Mení sa každý rok a vypočíta sa ako súčin hodnoty priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve a čísla 12. Priemerná mesačná mzda v hospodárstve za rok 2014 je 858 eur. Za rok 2014 je teda jeho hodnota 858 x 12 = 10 296 eur.


Na dôchodok z Európskej únie sa pri platení poistného pozerá ako na dôchodok zo Slovenska
25.2.2015

V zmysle zákona o sociálnom poistení znamená priznanie starobného dôchodku pre človeka, ktorý naďalej pracuje, určité úľavy v platení poistného na sociálne poistenie, a to v závislosti od toho, aké má postavenie a v akom právnom vzťahu zárobkovú činnosť vykonáva. Ak má napr. priznaný starobný dôchodok zamestnanec v riadnom pracovnom pomere, ani zamestnanec a ani jeho zamestnávateľ neplatia odo dňa priznania starobného dôchodku poistné na poistenie v nezamestnanosti ani poistné na invalidné poistenie. Ak má zamestnanec priznaný invalidný dôchodok s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť nad 70%, neplatí on ani jeho zamestnávateľ poistné na poistenie v nezamestnanosti. Samostatne zárobkovo činná osoba s priznaným starobným dôchodkom neplatí poistné na invalidné poistenie.


Od januára platia nové sumy poistného pre živnostníkov a dobrovoľne poistených
2.1.2015

Sociálna poisťovňa upozorňuje živnostníkov a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a dobrovoľne poistené osoby (DPO), že za obdobie od januára 2015 platia nové sumy poistného z minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu.
Tým SZČO a DPO, ktoré za obdobie do 31. decembra 2014 platia poistné na sociálne poistenie z minimálneho vymeriavacieho základu, t.j. zo sumy 402,50 eur, resp. z vymeriavacieho základu, ktorý je nižší ako 412,00 eur, sa za obdobie od 1. januára 2015 mení vymeriavací základ na novú sumu minimálneho vymeriavacieho základu, ktorý je pre kalendárny rok 2015 vo výške 412,00 eur. Suma poistného vypočítaná z nového minimálneho vymeriavacieho základu 412,00 eur je pre SZČO 136,57 eur a pre DPO, ktorá je dobrovoľne dôchodkovo poistená, dobrovoľne nemocensky poistená a dobrovoľne poistená v nezamestnanosti, je vo výške 144,81 eur.
Od 1. januára 2015 je výška maximálneho vymeriavacieho základu na platenie poistného pre SZČO a DPO v sume 4 120,00 eur.


Živnostníci: Preverte si odvodovú povinnosť k 1. júlu a prihlásenie do 9. júla 2014
30.6.2014

Dôležitý termín pre živnostníkov a všetky samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) je už každoročne 1. júl. Je potrebné, aby si SZČO preverila, aké povinnosti jej v súvislosti s týmto termínom vznikajú – napríklad povinnosť prihlásiť sa do Sociálnej poisťovne, odhlásiť sa, prípadne zmeniť platbu, pretože sa zmenila výška sumy poistného na základe daňového priznania za predošlý rok. Živnostníci a ostatné SZČO, ktoré nemali odvodovú povinnosť (napr. po začatí činnosti alebo pre nižší príjem v predošlom roku ako je zákonom stanovená hranica) by mali pamätať najmä na tieto povinnosti:
  • Ak SZČO, ktorá nie je k 30. júnu 2014 povinne poistená a za rok 2013 dosiahla príjem vyšší ako 4 830,00 eur (4 830,01 eur a viac), od 1. júla 2014 jej vzniká povinné poistenie samostatne zárobkovo činnej osoby.
  • Takáto SZČO je povinná v pobočke Sociálnej poisťovne sa prihlásiť na nemocenské a dôchodkové poistenie najneskôr do 9. júla 2014 na tlačive Registračný list FO a je povinná začať platiť poistné na sociálne poistenie. Prvýkrát ho zaplatí za júl 2014 do 8. augusta 2014.


Živnostníci – blíži sa dôležitý termín 1. júl 2014
22.5.2014

Prvý júlový deň je každoročne dôležitý termín pre živnostníkov a všetky samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO). Od tohto termínu im vznikajú nové povinnosti – povinnosť prihlásiť sa do Sociálnej poisťovne, odhlásiť sa, prípadne zmeniť platbu, pretože sa zmenila výška sumy poistného na základe daňového priznania za predošlý rok.

Povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie vzniká SZČO od 1. júla kalendárneho roka v závislosti od hrubých príjmov dosiahnutých z činnosti SZČO v predchádzajúcom kalendárnom roku. Povinnosť prihlásiť sa a platiť poistné vznikne od 1. júla 2014 tým SZČO, ktorých celkový hrubý príjem zo samostatnej zárobkovej činnosti v daňovom priznaní za rok 2013 prekročil zákonom stanovenú hranicu 4 830 eur. Dovtedy SZČO žiadnu povinnosť, ani oznamovaciu voči Sociálnej poisťovni nemá.

na začiatok stránky