AVA audit® —  Spoľahlivosť za dôveru
daňový kalendár
poistné
iné
Aké povinnosti Vás tento mesiac čakajú...
Daňový kalendár

15.1.2016 Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov fyzických osôb platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti daňovému úradu
Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov právnických osôb platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti daňovému úradu
Odvedenie zrazenej dane z príjmov právnických osôb vyberanej zrážkou podľa § 43 a oznámenie tejto skutočnosti daňovému úradu
Odvedenie zrazenej dane z príjmov fyzických osôb vyberanej zrážkou podľa § 43 a oznámenie tejto skutočnosti daňovému úradu
25.1.2016 Termín na podanie daňového priznania DPH za predchádzajúci kalendárny mesiac pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou
Podanie daňového priznania k DPH a splatnosť DPH za predchádzajúci kalendárny mesiac pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou
Podanie súhrnného výkazu pre daňové subjekty, ktoré majú povinnosť podať súhrnný výkaz za kalendárny mesiac
Podanie kontrolného výkazu pre daňové subjekty, ktoré majú povinnosť podať kontrolný výkaz za kalendárny mesiac Termín na podanie daňového priznania DPH za predchádzajúci kalendárny štvrťrok pre platiteľov so štvrťročnou daňovou povinnosťou
Podanie daňového priznania k DPH a splatnosť DPH za predchádzajúci kalendárny štvrťrok pre platiteľov so štvrťročnou daňovou povinnosťou
Podanie súhrnného výkazu pre daňové subjekty, ktoré podávajú súhrnný výkaz za kalendárny štvrťrok
Podanie kontrolného výkazu pre daňové subjekty, ktoré majú povinnosť podať kontrolný výkaz za kalendárny štvrťrok
1.2.2016 Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej dane u daňovníka, ktorého predpokladaná daň u jedného správcu dane presiahne 8 300 EUR
Podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za uplynulý kalendárny mesiac
Zamestnávateľ písomne oznámi daňovému úradu výšku sumy osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti
Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov u právnických osôb vo výške 1/12 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie u právnických osôb, ktorých daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie presiahla 16 600 EUR
Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov vo výške 1/12 poslednej známej daňovej povinnosti u fyzických osôb, ktorých posledná známa daňová povinnosť presiahla 16 600 EUR
Zamestnávateľ písomne oznámi daňovému úradu výšku sumy osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti
Zaplatenie štvrťročných preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb
Zaplatenie štvrťročných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/4 predpokladanej dane u daňovníka, ktorého predpokladaná daň presiahne 700 eur a nepresiahne 8 300 eur
Zaplatenie osobitného odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach.
do 5 dní od
výplatného termínu
Preddavky na daň z príjmov zo závislej činnosti znížené o úhrn daňového bonusu
odvedie zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane najneskôr do 5 dní po dni výplaty, poukázania alebo pripísania zdaniteľnej mzdy zamestnancovi k dobru.
Osobitnú daň vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti
odvedie zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, najneskôr do 5 dní po dni výplaty, poukázania alebo pripísania zdaniteľnej mzdy zamestnancovi k dobru
Poistné — odvody a poplatky

8.1.2016 Odvod preddavku na poistné na verejné zdravotné poistenie za samostatne zárobkovo činnú osobu za predchádzajúci mesiac
Odvod poistného na nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie, poistenie v nezamestnanosti (dobrovoľné), poistného do rezervného fondu solidarity a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie za samostatne zárobkovo činnú osobu za predchádzajúci mesiac
do výplatného termínu Odvod poistného na nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie, poistenie v nezamestnanosti, úrazové poistenie, garančné poistenie, poistného do rezervného fondu solidarity a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré odvádza zamestnávateľ za predchádzajúci mesiac
Odvod preddavku na poistné na verejné zdravotné poistenie plateného zamestnancom a zamestnávateľom za predchádzajúci mesiac (preddavok na poistné z príjmu vypočítava a odvádza za zamestnanca zamestnávateľ)
do 5 dní po výplatnom termíne Prevod finančných prostriedkov do sociálneho fondu za kalendárny mesiac
do 3 dní po výplatnom termíne Vykázať príslušnej zdravotnej poisťovni preddavky na poistné v členení podľa jednotlivých zamestnancov, za ktorých zamestnávateľ odvádza poistné
zdroj: mup.sk
Iné...

Starobné dôchodkové sporenie
8.1.2016 Odvod príspevkov na starobné dôchodkové sporenie za samostatne zárobkovo činnú osobu
výplatný termín Odvod príspevkov na starobné dôchodkové sporenie zamestnancov
Spotrebné dane
25.1.2016 Povinnosť podať daňové priznanie k spotrebnej dani z minerálneho oleja, tabakových výrobkov, piva, vína, liehu pre prevádzkovateľa daňového skladu a oprávneného príjemcu za predchádzajúci kalendárny mesiac (aj za zdaňovacie obdobie, v ktorom daňová povinnosť nevznikla)
Povinnosť podať daňové priznanie k spotrebnej dani z liehu pre prevádzkovateľa liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia za predchádzajúci kalendárny mesiac; prílohou je zoznam pestovateľov, pre ktorých bol lieh v danom období vyrobený, množstvo a dátum výroby liehu
Splatnosť spotrebnej dane z minerálneho oleja, tabakových výrobkov, piva, vína, liehu pre prevádzkovateľa daňového skladu a oprávneného príjemcu za predchádzajúci kalendárny mesiac
Splatnosť spotrebnej dane z liehu pre prevádzkovateľa liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia za predchádzajúci kalendárny mesiac
Oznamovacia povinnosť údajov podľa § 44 zákona o spotrebnej dani z liehu pre držiteľa povolenia na predaj spotrebiteľského balenia liehu v daňovom voľnom obehu za predchádzajúci kalendárny mesiac
Povinnosť podať daňové priznanie k spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu pre daňového dlžníka za predchádzajúci kalendárny mesiac
Splatnosť spotrebnej dane z elektriny, uhlia a zemného plynu pre daňového dlžníka za predchádzajúci kalendárny mesiac
do 15 dní Od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia uhradiť vyrubenú daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje.
Od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia uhradiť vyrubený poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
do 3 pracovných dní po
dni vzniku daňovej povinnosti
Podať daňové priznanie k spotrebnej dani z z minerálneho oleja, tabakových výrobkov, alkoholických nápojov (nevzťahuje sa na prevádzkovateľa daňového skladu, prevádzkovateľa tranzitného daňového skladu, prevádzkovateľa daňového skladu pre zahraničných zástupcov a oprávneného príjemcu) a splatnosť daní
zdroj: mup.sk

na začiatok stránky