Aké služby ponúkame?

Naše 25 ročné skúsenosti v poskytovaní komplexného ekonomického servisu sú zárukou spokojnosti naších klientov

Audítorské služby

Audítorské služby

Audítorské služby poskytujeme v zmysle zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z .z. o účtovníctve v znení neskorších zmien

Účtovné služby

Ůčtovné služby

Vytvoríme a vedieme taký účtovný systém, ktorý bude poskytovať všetky potrebné informácie pre správne rozhodovanie. Úplný účtovný servis je u nás samozrejmosťou.

Daňové poradenstvo

Daňové poradenstvo

Klientom pomáhame pri zvyšovaní ich konkurencieschopnosti tým, že manažmentu poskytujeme nezávislé ekonomické informácie nevyhnutné pri riadení firmy.

Audítorské služby


Overovanie účtovnej závierky pozostáva z činností audítora smerujúcich k podloženiu nezávislého názoru na overovanú účtovnú závierku v zmysle uvedeného zákona a následne vyslovenie takéhoto názoru vo forme audítorskej správy.

audit (overenie) všetkých druhov účtovných závierok (podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve) t. j. audit riadnych, mimoriadnych i konsolidovaných účtovných závierok,

audit výročných správ a ich súlad s účtovnými závierkami,

špeciálny audit zameraný na funkčnosť a účinnosť podnikových subsystémov,

priebežný audit účtovníctva vo štvrťročných intervaloch a pod.

Priebežné kontrolné činnosti zamerané na dodržiavanie účtovnej a daňovej disciplíny s využitím zákonných nástrojov daňovej optimalizácie.

Účtovné služby


Súčasťou vedenia účtovníctva našou spoločnosťou sú aj bezplatné konzultácie a priebežná daňová optimalizácia.

pravidelné mesačné vedenie účtovníctva pre malé a stredné podniky,

vedenie evidencie DPH a vypracovanie daňového priznania k DPH,

vedenie evidencie majetku,

výpočet účtovných a daňových odpisov a pod.

vedenie pracovno-právnej agendy

Daňové poradenstvo


Pomáhame naším klientom pri zvyšovaní ich konkurencieschopnosti a manažmentu poskytujeme nezávislé ekonomické informácie nevyhnutné pre ich správne rozhodovanie.

riešenie špecifických daňových a účtovných prípadov vyplývajúcich z uplatňovania daňových a účtovných predpisov Slovenskej republiky,

príprava podkladov pre spracovanie podnikateľských zámerov,

poradenstvo pri výpočte dane z príjmov právnickej osoby, fyzickej osoby a pri zostavení daňových priznaní,

navrhovanie optimalizácie daňových povinností v rámci jednotlivých daní,

vypracovanie finančných analýz a cash-flow,

zastupovanie klienta počas daňovej kontroly,

príprava vnútropodnikových účtovných smerníc a predpisov,