Právne informácie

Prevádzkovateľom internetových stránok www.avaaudit.sk je AVA audit® spol. s r. o. (ďalej len "Prevádzkovateľ"), ktorý vydáva tieto podmienky a vyhradzuje si právo kedykoľvek a s okamžitou účinnosťou ich dopĺňať a meniť. Vstupom na tieto internetové stránky používateľ akceptuje tieto podmienky. Ak s týmito podmienkami nesúhlasíte, nepoužívajte tieto stránky.

Majetkové práva k internetovým stránkam www.avaaudit.sk ako predmetu duševného vlastníctva vrátane ich obsahu, súborov, grafického dizajnu a zdrojového kódu vykonáva v zmysle Autorského zákona Prevádzkovateľ.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že zhromažďuje iba tie osobné identifikovateľné údaje, (ako napr. meno a priezvisko, telefón, adresa alebo e-mail), ktoré nám sami dobrovoľne poskytnete ako návštevníci týchto internetových stránok. Prevádzkovateľ sa zároveň zaväzuje, že ich použije len pre svoje interné účely a nebudú z jeho rozhodnutia poskytnuté tretej strane.

Internetové stránky www.avaaudit.sk obsahujú grafické a iné prvky, predstavujúce duševné vlastníctvo spoločnosti, ktoré podlieha ochrane podľa osobitných predpisov (napr. ochranné známky).

Prevádzkovateľ poskytuje používateľovi právo využívať stránky www.avaaudit.sk výhradne pre jeho osobnú potrebu. Akékľovek iné použitie stránok alebo ich častí, najmä kopírovanie, rozširovanie, publikácia alebo akékoľvek použitie na komerčné účely bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prevádzkovateľa je zakázané a používateľ sa tým vystavuje riziku trestného stíhania alebo uplatnenia nároku na náhradu škody v občianskoprávnom konaní.

Prevádzkovateľ zároveň prehlasuje, že všetky informácie (texty, fotografie, mapové podklady a ostatné dáta) boli získané z vľone dostupných zdrojov informácií (informácie a dáta podliehajúce príslušným verejným licenciám a/alebo s príslušnm prehlásením autora o voľnom použití), zo zdrojov získaných so súhlasom autora o použití výhradne na stránke www.avaaudit.sk a vlastnou tvorbou autorov webových stránok. Tieto informácie potom podliehajú príslušným autorským zákonom.

Všetky údaje a informácie uverejnené na týchto stránkach sú informatívne a nemajú záväzný charakter. Obsah týchto internetových stránok sa poskytuje "Tak, ako je", bez akejkoľvek záruky. Prevádzkovateľ neručí za presnosť a úplnosť obsahu na týchto stránkach. Prevádzkovateľ môže kedykoľvek meniť obsah na týchto stránkach bez predchádzajúceho upozornenia. Prevádzkovateľ v rámci svojich prevádzkových možností dbá o správnosť a aktuálnosť obsahu stránok, ale sa zároveň nezaväzuje obsah stránok aktualizovať. Prevádzkovateľ nezodpovedá za správnosť a aktuálnosť informácií, ktoré prebral z iných zdrojov ani za obsah stránok tretích strán, na ktoré stránky www.avaaudit.sk odkazujú. Prevádzkovateľ nie je v žiadnom prípade zodpovedný za žiadne priame, alebo nepriame škody spôsobené poskytnutím, respektíve neposkytnutím informácií a služieb na týchto stránkach.

Ochranné známky

Logá, obrázky, grafiky a signifikácie, nachádzajúce sa na týchto stránkach sú zákonom chránené registrované ochranné známky. Preberanie, použitie, ukladanie, kopírovanie, rozširovanie a prenášanie log, obrázkov, grafík a ochranných známok je dovolené len s predchádzajúcim písomným súhlasom Prevádzkovateľa a majiteľov týchto ochranných známok. V prípade porušenia autorských práv a ochrany registrovaných ochranných známok je majiteľ ochrannej známky voči porušovateľovi autorského práva a osobe vyvlastňujúcej registrovanú ochrannú známku oprávnená použiť prostriedky garantované platnými právnymi predpismi.

Hypertextové odkazy

Internetové stránky www.avaaudit.sk môžu obsahovať hypertextové odkazy na webové stránky tretích strán. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah takýchto webových stránok a nevyjadruje sa o nich a ich obsahu, ani ich nepropaguje ako svoje vlastné, pretože nemá možnosť ovplyvňovať informácie nachádzajúce sa na nich a nezodpovedá za obsah a informácie, ktoré sú na nich prezentované. Odkazy na takéto externé webové stránky zverejnené Prevádzkovateľom sú poskytnuté iba pre pohodlie používateľa a používanie takýchto stránok je na vlastné riziko.

Podmienky používania internetových stránok www.avaaudit.sk sú platné a účinné dňom ich zverejnenia. Aktuálne znenie podmienok bolo zverejnené 25. 3. 2009.